Offer Categories: สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย

ฐานเงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อายุผู้กู้
20-70 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
SPRL-1.50% ต่อปี
ฐานเงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อายุผู้กู้
20-70 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
SPRL-1.50% ต่อปี
ฐานเงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อายุผู้กู้
20-70 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
SPRL-1.50% ต่อปี
ฐานเงินเดือนผู้กู้
30,000 บาทขึ้นไป
อายุผู้กู้
20-59 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 1.5 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ฐานเงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อายุผู้กู้
21-59 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 2 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 24% ต่อปี
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ฐานเงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อายุผู้กู้
20-59 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี

สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายจากธนาคารออมสินให้วงเงินกู้เท่าไหร่

วันนี้เราขอแนะนำสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินซึ่งถใครถามว่า สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย สินเชื่อจากธนาคารออมสินคือคำตอบ สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินเป็นสินเชื่ออนุมัติง่ายจะสามารถสมัครได้ทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการรวมไปถึงผู้ที่มีรายได้ประจำก็สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุดได้ เราได้กล่าวกันแล้วว่า สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายซึ่งสินเชื่อส่วนบุคคลนี้จะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุดมาพร้อมกับการให้วงเงินกู้สูงกว่าสินเชื่อจากที่อื่นซึ่งปกติแล้วจะได้รับไม่เกิน 5 เท่าของรายได้แต่สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายจากธนาคารออมสินตัวนี้จะให้วงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของรายได้หรือไม่เกินคนละ 500,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินกู้สูงขนาดนี้แล้ว เราอาจจะต้องใช้บุคคลในการค้ำประกันอย่างแน่นอนแต่ธนาคารออมสินจะมีให้เลือกว่าจะใช้บุคคลในการค้ำประกันหรือจะไม่ใช้บุคคลค้ำประกันก็ได้ ส่วนความแตกต่างระหว่างใช้บุคคลในการค้ำประกันหรือจะไม่ใช้บุคคลค้ำประกันจะต่างกันตรงที่ระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินสดอนุมัติง่ายที่สุดจากธนาคารออมสินจะคิดดอกเบี้ยตามเรท mrr + 7.45% ต่อปีซึ่งในเวลานี้ดอกเบี้ย mrr ของธนาคารออมสินจะอยู่ที่ 6.245% เมื่อบวกกับ 7.745% ก็จะอยู่ที่ 13.990% ต่อปี

ระยะเวลาการผ่อนเงินกู้ของสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายจากธนาคารออมสิน

สำหรับระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้ของสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายจากธนาคารออมสินจะขึ้นอยู่ว่า ผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อใช้บุคคลในการค้ำประกันหรือไม่ใช้บุคคลค้ำประกันรวมไปถึงการพิจารณาอาชีพของผู้ขอสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็วด้วยสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายจากธนาคารออมสินจะให้ผ่อนสูงสุดไม่เกิน 7 ปีและเมื่อรวมอายุของผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้จะต้องมากกว่า 65 ปี กรณีที่ไม่ใช้คนค้ำประกัน ผู้มีรายได้ประจำจะให้ผ่อนสูงสุดไม่เกิน 7 ปีแต่ถ้าผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อทำอาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการจะให้ผ่อนสูงสุดไม่เกิน 5 ปี กรณีที่ใช้คนค้ำประกัน ผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายไม่ว่าจะทำอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการหรือผู้มีรายได้ประจำจะเลือกผ่อนได้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

คุณสมบัติของสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายจากธนาคารออมสิน

คุณสมบัติของสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายจากธนาคารออมสินจะต้องเป็นคนที่มีอาชีพ มีรายได้แน่นอน, มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อกับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีที่เป็นลูกค้าใหม่ของธนาคารออมสินต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ จะต้องมีรายได้ประจำ มีเงินเดือนเดือนละ 20,000 บาทขึ้นไปและมีอายุงานมากกว่า 2 ปี ถ้าประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป มีการทำธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี วิธีการสมัครสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายสามารถสมัครสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็วได้ทั้งทางแอปพลิเคชัน mymo หรือสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุดผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารออมสินก็ได้เช่นกัน

Scroll to Top