ชดเชยประกันสังคมคืออะไร? พร้อมอัพเดทล่าสุดในการลงทะเบียนว่างงาน

เงินชดเชยประกันสังคม 2024 อัพเดทล่าสุด

ประกันสังคม คืออะไร จะเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับลูกจ้างที่อยู่ภายในบริษัทหรือองค์กรจะต้องมี ซึ่งหน้าที่ของลูกจ้างจะต้องส่งเงินสมทบ เพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้เอาประกันตนในกรณีต่างๆ โดยจะได้เป็นเงินชดเชยประกันสังคม ซึ่งผู้ประกันตนในแต่ละมาตราจะได้สิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันเล็กน้อย  สำหรับแต่ละอาชีพ และสิ่งสำคัญในแต่ละองค์กรควรจะมีการให้ข้อมูลการชดเชยประกันสังคมให้กับลูกจ้างได้เห็นประโยชน์ของการมีประกันสังคม ทั้งที่ยังเป็นพนักงานอยู่ และกรณีเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เรื่องการเจ็บป่วย หรืการว่างงาน

อัพเดทล่าสุดเงินชดเชยว่างงาน 2567 ผู้ประกันตนกับเงินชดเชยประกันสังคม

เงินชดเชยประกันสังคม กรณีว่างงาน ผู้ประกันตน มาตรา 33

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เป็นลูกจ้าง พนักงานบริษัท องค์กร ที่จะต้องประกันสังคมแบบภาคบังคับ ไม่มีไม่ได้ โดยจะมีอัตราการส่งเงินสมทบของลูกจ้าง 5% นายจ้างอีก 5% และรัฐบาลยังช่วยสมทบเพิ่มอีก 2.75% โดยรวมจะคิดจากฐานเงินเดือนที่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยเงินชดเชยประกันสังคมที่จะได้ทั้งหมดทั้งหมด 7 กรณี ซึ่งจะเป็นประกันสังคมตกงานเงินชดเชยรายได้เมื่อเวลาตกงาน หรือว่างงานไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามจะลาออกหรือถูกเลิกจ้าง ให้ได้หลังจากพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน และกรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต ยังมีกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพอีกด้วย

เปิดคุณสมบัติผู้ประกันตนจะขอรับเงินชดเชยประกันสังคม กรณีว่างงานได้อย่างไร 

สำหรับการขอรับเงินชดเชยประกันสังคมกรณีเลิกจ้าง 2567 ลาออก หรือประกันสังคมตกงานเงินชดเชย ผู้ประกันตนจะต้องมีการเช็คคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ก็คือจะต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 เท่านั้น และจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งหากต้องการเงินชดเชยประกันสังคมจะต้องแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานหลังจากพ้นสภาพการเป็นพนักงานผ่านทางเว็บไซต์กรมการจัดหางาน เป็นลงทะเบียนออนไลน์ เอกสารที่ใช้ในการยืนลงทะเบียนขอรับเงินว่างงานประกันสังคมจะมีดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ขอรับเงินชดเชยว่างงาน
  • หน้าบัญชีธนาคาร ของผู้ประกันสังคมตกงานเงินชดเชย
  • แบบฟอร์ม สปส 2-01/7 

สิทธิประโยชน์เงินชดเชยประกันสังคม 2567 เงินชดเชยรายได้ประกันสังคม

กรณีเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกและกรณีตกงานจากการถูกเลิกจ้าง จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกัน ทั้งระยะเวลาการได้รับเงินชดเชยว่างงานประกันสังคม และจำนวนเงินที่จะได้ โดยจะมีรายละเอียดที่ผู้ประกันตนจะต้องทำความเข้าใจ ตามข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ชดเชยรายได้ประกันสังคม กรณีถูกเลิกจ้าง

กรณีที่ถูกเลิกจ้าง จากกิจการที่ไปต่อไม่ได้ ผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยว่างงาน ปีละไม่เกิน 180 วัน หรือไม่เกิน 6 เดือน โดยจะคิดจากฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท และจะคิดให้เป็นเงินชดเชยว่างงานประกันสังคม ไม่เกิน 50% หรือเป็นเงิน 7,500 บาทต่อเดือน ซึ่งทั้งนี้ผู้รับประโยชน์เงินว่างงานจะต้องไม่หลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธการจ้างงาน จากหน่วยงานของทางรัฐที่มีการหางานให้

  • เงินชดเชยประกันสังคม 2567 กรณีลาออก

กรณีชดเชยว่างงานประกันสังคมที่เกินจากการลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับเงินชดเชยว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในฐานเงินเดือนตามจริงและไม่เกิน 15,000 บาทเช่นเดียวโดยจะมีการคิดให้ 30% หรือไม่กิน 4,500 บาท และจะคิดให้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งทั้งนี้ผู้รับประโยชน์เงินว่างงานจะต้องไม่หลีกเลี่ยงหรือปฎิเสธการจ้างงาน จากหน่วยงานของทางรัฐที่มีการหางานให้

อย่างไรก็ตามกรณียื่นลงทะเบียนเงินชดเชยประกันสังคมกรณีว่างงาน จะต้องมีใบยืนยันการพ้นสภาพการเป็นพนักงานจากทางบริษัทที่ส่งไปทางสำนักงานประกันสังคม เพื่อเป็นการยืนยัน และจะได้รับเงินชดเชยว่างงานประกันสังคมตามเงื่อนไขที่มีการอัพเดทล่าสุด 2567

Scroll to Top