สินเชื่อธนาคารอิสลามปิดหนี้นอกระบบ

สินเชื่อธนาคารอิสลามปิดหนี้นอกระบบ

ฐานเงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อายุผู้กู้
20-70 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
SPRL-1.50% ต่อปี

สินเชื่อธนาคารอิสลามปิดหนี้นอกระบบคืออะไร ยังมีอยู่ไหม รายละเอียดเป็นอย่างไร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นธนาคารที่ให้บริการสินเชื่อธนาคารอิสลามที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นธนาคารอิสลามสินเชื่ออเนกประสงค์และสินเชื่อธนาคารอิสลามแบบไม่มีหลักประกันและมีหลักประกัน ทั้งนี้ธนาคารได้เล็งเห็นถึงปัญหาและให้ความสำคัญกับการเป็นหนี้นอกระบบจึงได้มีโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 ภายใต้ชื่อโครงการ “ชุมชนซื่อสัตย์” เพื่อเป็นการยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่และให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวมุสลิมรายย่อยหรือสัปปุรุษของมัสยิดที่ไม่สามารถจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินและที่กำลังประสบปัญหาหนี้นอกระบบอยู่ จึงได้มีสินเชื่อธนาคารอิสลามปิดหนี้นอกระบบให้กับมัสยิดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยวงเงินให้กู้กับผู้ที่ดูแลโครงการโดยมัสยิดจดทะเบียนที่มีสัปปุรุษ 200-500 คน วงเงินให้กู้ 200,000 บาท มัสยิดจดทะเบียนที่มีสัปปุรุษ 500-1,000 คน วงเงินให้กู้ 500,000 บาท  มัสยิดจดทะเบียนที่มีสัปปุรุษ 1,000 คน วงเงินให้กู้ 1,000,000 บาท    เพื่อผู้ดูแลโครงการพิจารณาสินเชื่อธนาคารอิสลามปิดหนี้นอกระบบให้กับสัปปุรุษรายละไม่เกิน 10,000 บาท การคิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี และชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือน และยกเว้นค่าธรรมเนียม Front-End-Fee และค่าธรรมเนียมจัดทำสัญญา ทั้งนี้ไม่ได้มีการระบุระยะเวลาสิ้นสุดโครงการสินเชื่อธนาคารอิสลามปิดหนี้นอกระบบ อย่างไรก็ตามหากมัสยิดใดที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถจะเช็คสินเชื่อธนาคารอิสลามเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารไอแบงก์หรือติดต่อ Call center โทร. 1302

อยากปิดหนี้นอกระบบกับสินเชื่อธนาคารอิสลามปิดหนี้นอกระบบต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

สำหรับมัสยิดใดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมการปกครองและมีสัปปุรุษตามเงื่อนไขของสินเชื่อธนาคารอิสลามปิดหนี้นอกระบบและอยากปิดหนี้นอกระบบให้กับสัปปุรุษของมัสยิดสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการ “ชุมชนซื่อสัตย์” โดยบุคคลผู้ดูแลโครงการสินเชื่อธนาคารอิสลามปิดหนี้นอกระบบ จะต้องได้รับการแต่งตั้งหรือการอนุมัติจากคณะกรรมการมัสยิดก่อนจึงจะกู้เงินปิดหนี้นอกระบบตามโครงการได้ และต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบ อายุไม่เกิน 70 ปี นอกจากนั้นแล้วต้องไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่ติดเครดิตบูโรนั่นเอง ทั้งนี้ผู้สมัครสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบต้องไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายและไม่เป็นคนทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ สำหรับเอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมสินเชื่อธนาคารอิสลามปิดหนี้นอกระบบ มีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองความเห็นชอบจากคณะกรรมการมัสยิด เอกสารแสดงจำนวนสัปปุรุษของมัสยิด ข้อมูลเครดิตบูโร ผลการอนุมัติของผู้แทนมัสยิด

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อธนาคารอิสลามปิดหนี้นอกระบบ

สำหรับขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อธนาคารอิสลามปิดหนี้นอกระบบมี 5 ขั้นตอนดังนี้ 

  1. คณะกรรมการมัสยิดทำการคัดเลือกตัวแทนผู้ดูแลโครงการอย่างน้อย 2 คนโดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของสินเชื่ออิสลามเพื่อปิดหนี้นอกระบบ  
  2. ตัวแทนมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดูแลโครงการทำการขอสินเชื่อธนาคารอิสลามปิดหนี้นอกระบบโครงการ “ชุมชมซื่อสัตย์” ร่วมกันจาก ธนาคารอิสลามไอแบงก์
  3. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอนุมัติวงเงินให้กับตัวแทนมัสยิดตามเงื่อนไขของสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ
  4. ตัวแทนมัสยิดทำการพิจารณาสินเชื่อธนาคารอิสลามปิดหนี้นอกระบบให้แก่สัปปุรุษเพื่อนำไปปิดหนี้นอกระบบติดบูโร
  5. ตัวแทนมัสยิดชำระเงินต้นและกำไรคืนให้กับธนาคารอิสลามไอแบงก์ตามเงื่อนไขข้อตกลง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ฐานเงินเดือนผู้กู้
20,000 บาทขึ้นไป
อายุผู้กู้
20-59 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
20-60 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
Scroll to Top