ธนาคารอิสลามสินเชื่ออเนกประสงค์

ธนาคารอิสลามสินเชื่ออเนกประสงค์

ฐานเงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อายุผู้กู้
20-70 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ย
SPRL-1.50% ต่อปี

สินเชื่อธนาคารอิสลามสินเชื่ออเนกประสงค์คืออะไร


สินเชื่อธนาคารอิสลามสินเชื่ออเนกประสงค์คือสินเชื่ออเนกประสงค์ดอกเบี้ยถูกที่เป็นสินเชื่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่ได้มีการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยถูกให้กับผู้ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อนำมาเสริมสภาพคล่องทางการเงินและนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหลังจากสถานการณ์โควิด 19 ได้ซาลง ซึ่งธนาคารอิสลามสินเชื่ออเนกประสงค์ได้มีการปล่อยสินเชื่อที่เป็นเงินกู้อเนกประสงค์แบบที่ผู้กู้จะต้องใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน ส่วนเงินกู้ธนาคารอิสลามสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกันที่เคยปล่อยกู้ให้กับลูกค้าเดิมแบบในอดีตตอนนี้ไม่มีแล้ว โดยผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อธนาคารอิสลามสามารถยื่นเอกสารในการสมัครเพื่อขอสินเชื่อได้กับธนาคารอิสลามสาขาที่ท่านสะดวก หรือจะติดต่อสมัครสินเชื่อกับธนาคารอิสลามสินเชื่ออเนกประสงค์ทางระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารก็ได้ ซึ่งเป็นการขอสินเชื่ออเนกประสงค์ที่เป็นช่องทางการสมัครที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้

ธนาคารอิสลามสินเชื่ออเนกประสงค์มีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไรบ้าง


หลายคนอาจจะสงสัยว่าสินเชื่อธนาคารอิสลามอนุมัติยากไหมและการขอสินเชื่อธนาคารอิสลามสินเชื่ออเนกประสงค์มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง การขอสินเชื่อธนาคารอิสลามหากเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครตรงตามเงื่อนไขของธนาคาร การอนุมัติสินเชื่อก็ไม่ใช่เรื่องที่ยาก โดยเงื่อนไขในการสมัครสินเชื่อของธนาคารอิสลามสินเชื่ออเนกประสงค์ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยอายุระหว่าง 20-70 ปี โดยจะต้องนับรวมระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน 60 ปี ส่วนเจ้าของกิจการนับรวมระยะเวลาการกู้เงินธนาคารอิสลามไม่เกิน 70 ปี และผู้กู้จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ส่วนเจ้าของกิจการจะต้องมีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป และต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับผู้ที่ประกอบกิจการจะต้องเปิดกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถสมัครสินเชื่อของธนาคารอิสลามสินเชื่ออเนกประสงค์ได้ โดยผู้ที่ขอสินเชื่ออเนกประสงค์ของธนาคารจะต้องยื่นหลักทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคารอิสลามสินเชื่ออเนกประสงค์เท่านั้น และไม่สามารถใช้หลักทรัพย์อื่นได้


ธนาคารอิสลามสินเชื่ออเนกประสงค์อนุมัติวงเงินเท่าไร


สำหรับการสมัครสินเชื่อธนาคารอิสลามสินเชื่ออเนกประสงค์หากสมัครสินเชื่อผ่านแล้ว ทางธนาคารจะมีการอนุมัติวงเงินให้ขั้นต่ำที่ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท โดยทางธนาคารอิสลามจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ย 1.50 เปอร์เซ็นต์ต่อปีตลอดอายุสัญญาโดยจะคิดค่าธรรมเนียมการทำสัญญาที่ 0.05 เปอร์เซ็นต์หรือขั้นต่ำ 500 บาทและสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท และผู้ที่ขอสินเชื่อกับธนาคารอิสลามสินเชื่ออเนกประสงค์จะต้องเสียค่าประเมินหลักประกันตามประกาศของธนาคาร รวมทั้งเสียค่าอากรแสตมป์และค่าธรรมเนียมอื่นๆตามประกาศของธนาคารเช่นกัน โดยผู้ที่กู้สินเชื่อธนาคารอิสลามจะต้องผ่อนชำระสินเชื่ออเนกประสงค์ระยะเวลาการผ่อนชำระตั้งแต่ 3-20 ปีในอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ฐานเงินเดือนผู้กู้
20,000 บาทขึ้นไป
อายุผู้กู้
20-59 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
20-60 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
Scroll to Top