Whois ตรวจสอบข้อมูลผุ้ถือครองโดเมน

www.

มีชื่อโดเมนด้วยขั้นตอนง่ายๆ:

    1. ตรวจสอบชื่อโดเมนที่ต้องการ
    2. เลือกผู้ให้บริการจดชื่อโดเมน
    3. แจ้งชื่อโดเมนที่ต้องการกับผู้ให้บริการ
    4. ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และหลักฐานการชำระเงิน หรือหลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถแสดงตัวตนบนโลกออนไลน์ได้

ทั้งนี้ คุณยังสามารถเช็ครายชื่อผู้ให้บริการจดโดเมน ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนจำหน่าย